اولین همایش ساخت هواپیمای مدل- فرهنگسرای نور و دانش- ۱۳۹۵